AIKNC APTAUJAS ANKETA

par augstākās izglītības kvalitātes pilnveidošanas sistēmas darbību Latvijā

Lūdzu, dodiet savu novērtējumu par katru jautājumu 4 ballu skalā un, ja iespējams, rakstiskus komentārus, pirmkārt par mūsu atzīmētajām problēmām (skat. jautājumus kursīvā).

Komentārs ir ļoti vēlams negatīva vērtējuma gadījumā.

Lūdzam sīkāk paskaidrot jebkuras problēmas vai grūtības saistībā ar negatīvo novērtējumu. Ja par kādu jautājumu Jūs neesat kompetents, par šo jautājumu vērtējumu var nedot.

    Novērtēšanas skala:
  1. - neapmierinoši;
  2. - apmierinoši;
  3. - labi;
  4. - ļoti labi.

Studenti un skolēni
1. Informācija par kvalitātes pilnveidošanas sistēmu.
2. Kā Jūs vērtējat informācijas avotus par augstākās izglītības kvalitāti:
2.1. AIKNC mājas lapa internetā - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
2.2. citas mājas lapas internetā - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
2.3. avīzes, žurnāli - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
2.4. radio, televīzija - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
2.5. izstāde “Skola” - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
2.6. izziņu grāmatas - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
2.7. augstskolu izdotie bukleti, reklāmas materiāli u.c. - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
2.8. draugi, paziņas - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
3. Cik daudz Jūs izmantojat dažādus informācijas avotus par augstākās izglītības kvalitāti:
3.1. AIKNC mājas lapa internetā - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
3.2. citas mājas lapas internetā - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
3.3. avīzes, žurnāli - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
3.4. radio, televīzija - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
3.5. izstāde “Skola” - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
3.6. izziņu grāmatas - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
3.7. augstskolu izdotie bukleti, reklāmas materiāli - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
3.8. draugi, paziņas - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
4. Vai ir pietiekama Jums pieejamā informācija:
4.1. par studiju programmu un augstskolu kvalitātes pilnveidošanas sistēmu (akreditācijas procesu) - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
4.2. par studiju programmu un augstskolu pašnovērtēšanas organizēšanu Latvijā - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
4.3. par ārējās novērtēšanas (ekspertu vizītes) organizēšanu Latvijā - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
4.4. par Eiropas un pasaules pieredzi, prasībām kvalitātes nodrošināšanā - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
5. Vai augstskolu/studiju programmu kvalitātes vērtēšanas rezultātā Latvijā iegūtie pašnovērtēšanas un ārējās novērtēšanas ekspertu ziņojumi (to apkopojumi, pārskati par tiem) Jums ir:
5.1. pieejami - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
5.2. saprotami - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
5.3. interesanti izmantošanai - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
6. Vai informācija par akreditētajām, licencētajām studiju programmām un akreditētajām augstskolām, koledžām Jums ir:
6.1. pieejama - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
6.2. saprotama - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
6.3. noderīga, interesanta izmantošanai - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
7. Vai esat apmierināts (apmierināta) ar AIKNC mājas lapu?
7.1. informāciju par akreditētajām studiju programmām - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
7.2. .“meklētāja” sistēmas piedāvātajām iespējām - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
7.3. lietošanu (vai informācija ir pārskatāma, viegli atrodama) - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
7.4. skaidrojumiem par augstāko izglītību, akreditāciju un licencēšanu sadaļā “skolēniem un studentiem” - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
7.5. informāciju par kvalitātes novērtēšanas metodoloģiju, rekomendācijām, citām publikācijām - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
8. Kādi papildinājumi vai labojumi būtu nepieciešami AIKNC mājas lapā?
9. Kādus masu medijus un kā vajadzētu izmantot informācijas izplatīšanai par augstākās izglītības kvalitāti?
10. Kādus īpašus pasākumus (seminārus, tikšanās, akcijas u.t.t.) vajadzētu izmantot informācijas izplatīšanai par augstākās izglītības kvalitāti?
11. Cik daudz kvalitātes vērtēšanas sistēma palīdz studentiem:
11.1. izteikt savus priekšlikumus (prasības) augstākajai izglītībai par iegūstamo kvalifikāciju uzlabošanu - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
11.2. iegūt informāciju par augstskolu un koledžu piedāvātās izglītības atbilstību profesionālās karjeras veidošanai - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
12. Ja uzskatāt par iespējamu, lūdzu sniedziet ziņas par sevi (norādiet Jūsu nosacījumus un/vai ierobežojumus šo ziņu izmantošanai):
12.1. Jūsu izglītība
12.2. amats (profesija)
12.3. vecums
12.4. kontaktinformācija (ja vēlaties)
©AIKNC