AIKNC APTAUJAS ANKETA

par augstākās izglītības kvalitātes pilnveidošanas sistēmas darbību Latvijā

Lūdzu, dodiet savu novērtējumu par katru jautājumu 4 ballu skalā un, ja iespējams, rakstiskus komentārus, pirmkārt par mūsu atzīmētajām problēmām (skat. jautājumus kursīvā).

Komentārs ir ļoti vēlams negatīva vērtējuma gadījumā.

Lūdzam sīkāk paskaidrot jebkuras problēmas vai grūtības saistībā ar negatīvo novērtējumu. Ja par kādu jautājumu Jūs neesat kompetents, par šo jautājumu vērtējumu var nedot.

    Novērtēšanas skala:
  1. - neapmierinoši;
  2. - apmierinoši;
  3. - labi;
  4. - ļoti labi.

Eksperti
1. Vai no AIKNC saņemtās rekomendācijas ekspertiem vērtēšanas darbam (anketa ekspertiem utt.) ir:
1.1. pietiekamas pēc satura 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
1.2. pārskatāmas (ērti lietojamas) 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
1.3. pieejamas (ērti, savlaicīgi) 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
2. Vai ziņas par studiju programmu un/vai augstskolu no pašnovērtējuma ziņojuma ir:
2.1. pietiekamas pēc satura 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
2.2. pārskatāmas (ērti lietojamas) 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
2.3. pieejamas (savlaicīgi) 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
3. Kā Jūs vērtējat informācijas avotus par augstākās izglītības kvalitāti:
3.1. AIKNC mājas lapa internetā - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
3.2. citas mājas lapas internetā - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
3.3. avīzes, žurnāli - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
3.4. radio, televīzija - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
3.5. izstāde “Skola” - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
3.6. izziņu grāmatas - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
3.7. augstskolu izdotie bukleti, reklāmas materiāli u.c. - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
3.8. draugi, paziņas - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
4. Vai eksperta darbā nepieciešamās no AIKNC saņemtās papildus ziņas (noteikumi par studiju programmām, izglītības un profesijas standartiem, atbilstošiem likumiem u.c.) ir:
4.1. pietiekamas pēc satura 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
4.2. pārskatāmas (ērti lietojamas) 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
4.3. pieejamas (ērti, savlaicīgi) 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
5. Vai nepieciešamās no AIKNC saņemtās ziņas par Latviju un tās izglītības sistēmu ir :
5.1. pietiekamas pēc satura 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
5.2. pārskatāmas (ērti lietojasmas) 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
5.3. pieejamas (ērti, savlaicīgi) 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
6. Vai esat pamierināts ar AIKNC mājas lapu www.aiknc.lv -
6.1. pieejamo informāciju par Jūsu novērtēšanas darbu un rekomendācijām ekspertiem? 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
6.2. darbam nepieciešamo pašnovērtējumu ziņojumu lejupielādi? 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
6.3. lietošanas ērtumu? 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
7. Vai esat apmierināts ar aktuālo informāciju no AIKNC, kas saņemta personīgās tikšanās laikā pirms vizītes? 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
8. Vai esat apmierināts ar elektronisko (e-pasta) saraksti, saskaņojot ekspertiem atbilstošākos vizītes datumus -
8.1. vai jūs apmierina sarakstes forma (atklāta, visiem adresātiem t.sk.augstskolas pārstāvjiem redzama informācijas apmaiņa par visiem ekspertiem, ieskaitot kontakttālruni u.c.)? 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
8.2. vai jūs apmierina sarakstes saturs, vēstulē iekļautā informācija? 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
8.3. vai jūs apmierina AIKNC operativitāte, atbildot uz vēstulēm? 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
9. Kādi papildinājumi nepieciešami saņemtajai informācijai?
10. Kas ir lieks (traucējošs) saņemtajā informācijā? 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
11. Kādi papildinājumi vai labojumi būtu nepieciešami AIKNC mājas lapā?
12. Ekspertu darba organizācija.
13. Vai Jums bija ērta informācijas saņemšana
13.1. par studiju programmu un/vai augstskolu 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
13.2. par izmantojamo (ieteicamo) vērtēšanas metodiku 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
13.3. par Latviju, darba apstākļiem 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
14. Vai Novērtēšanas komisijas darbā Jūs apmierināja:
14.1. komisijas sastāvs (eksperti, viņu atbilstība vērtēšanas uzdevumiem) 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
14.2. darba apstākļi augstskolā/koledžā 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
15. Jūsu vērtējums par vizītes norisi:
15.1. vizītes programmas projekts - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
15.2. iespējas mainīt vizītes programmu - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
15.3. iespējas vizītes ietvaros izpildīt paredzētos uzdevumus 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
15.4. pārvietošanās un uzturēšanās apstākļi (viesnīca, transports) - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
16. Vai Jūs esat apmierināts ar kārtību un noteikumiem:
16.1. par finansu norēķiniem un citu dokumentu kārtošanu - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
16.2. par darba samaksas apmēru - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
17. Kādi papildinājumi nepieciešami darba organizācijā?
18. Kādi noteikumi, ierobežojumi ir lieki (traucējoši)?
19. Ekspertu rekomendācijas
20. Cik lielā mērā Jums tika nodrošinātas iespējas izteikt priekšlikumus:
20.1. augstskolai (akadēmiskajam personālam, administrācijai) - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
20.2. studentiem - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
20.3. AIKNC - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
20.4. IZM (valdībai, Saeimai) 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
20.5. darba devējiem, profesionālajām organizācijām - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
21. Cik labi esošā kvalitātes pilnveidošanas sistēma Latvijā (priekšlikumu apkopošana un izmantošana par uzlabojumiem, izmaiņām, kļūdu novēršanu) dod iespējas izmantot Jūsu priekšlikumus:
21.1. augstskolā - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
21.2. studentu pašpārvaldē - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
21.3. AIKNC - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
21.4. likumdošanā - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
21.5. augstskolu sadarbībā ar darba tirgu - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
22. Ja Jūs jau esat vērtējis šo (vai arī citu) augstskolu/programmu iepriekš, cik labi kvalitātes pilnveidošanas sistēma Latvijā ir izmantojusi Jūsu iepriekšējos priekšlikumus:
22.1. augstskolā - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
22.2. studentu pašpārvaldē - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
22.3. AIKNC - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
22.4. likumdošanā - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
22.5. augstskolu sadarbībā ar darba tirgu - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
23. Kādi papildinājumi nepieciešami normatīvajos aktos, to izmantošanas praksē?
24. Kas normatīvajos aktos ir neskaidrs, nepietiekami sīki noteikts?
25. Kādi normatīvie akti, noteikumi, ierobežojumi ir lieki (traucējoši)?
26. Kas normatīvajos aktos ir pārāk detalizēts, nevajadzīgi sīki reglamentēts?
27. Ja uzskatāt par iespējamu, lūdzu sniedziet ziņas par sevi (norādiet Jūsu nosacījumus un/vai ierobežojumus šo ziņu izmantošanai):
27.1. Jūsu izglītība
27.2. amats (profesija)
27.3. vecums
27.4. kontaktinformācija (ja vēlaties)
©AIKNC