AIKNC APTAUJAS ANKETA

par augstākās izglītības kvalitātes pilnveidošanas sistēmas darbību Latvijā

Lūdzu, dodiet savu novērtējumu par katru jautājumu 4 ballu skalā un, ja iespējams, rakstiskus komentārus, pirmkārt par mūsu atzīmētajām problēmām (skat. jautājumus kursīvā).

Komentārs ir ļoti vēlams negatīva vērtējuma gadījumā.

Lūdzam sīkāk paskaidrot jebkuras problēmas vai grūtības saistībā ar negatīvo novērtējumu. Ja par kādu jautājumu Jūs neesat kompetents, par šo jautājumu vērtējumu var nedot.

    Novērtēšanas skala:
  1. - neapmierinoši;
  2. - apmierinoši;
  3. - labi;
  4. - ļoti labi.

Augstskolu un koledžu administrācija, mācībspēki
1. Informācija par kvalitātes pilnveidošanas sistēmu.
2. Vai ir pietiekama Jums pieejamā informācija:
2.1. par studiju programmu un augstskolu kvalitātes pilnveidošanas sistēmu (akreditācijas procesu) - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
2.2. par studiju programmu un augstskolu pašnovērtēšanas organizēšanu Latvijā - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
2.3. par ārējās novērtēšanas (ekspertu vizītes) organizēšanu Latvijā - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
2.4. par Eiropas un pasaules pieredzi, prasībām kvalitātes nodrošināšanā - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
3. Vai augstskolu/studiju programmu kvalitātes vērtēšanas rezultātā Latvijā iegūtie pašnovērtēšanas un ārējās novērtēšanas ekspertu ziņojumi (to apkopojumi, pārskati par tiem) Jums ir:
3.1. pieejami - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
3.2. saprotami - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
3.3. interesanti izmantošanai - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
4. Vai informācija par akreditētajām, licencētajām studiju programmām un akreditētajām augstskolām, koledžām Jums ir:
4.1. pieejama - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
4.2. saprotama - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
4.3. noderīga, interesanta izmantošanai - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
5. Vai esat apmierināts (apmierināta) ar AIKNC mājas lapu?
5.1. informāciju par akreditētajām studiju programmām - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
5.2. .“meklētāja” sistēmas piedāvātajām iespējām - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
5.3. lietošanu (vai informācija ir pārskatāma, viegli atrodama) - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
5.4. skaidrojumiem par augstāko izglītību, akreditāciju un licencēšanu sadaļā “skolēniem un studentiem” - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
5.5. informāciju par kvalitātes novērtēšanas metodoloģiju, rekomendācijām, citām publikācijām - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
6. Kādi papildinājumi vai labojumi būtu nepieciešami AIKNC mājas lapā?
7. Kādus masu medijus un kā vajadzētu izmantot informācijas izplatīšanai par augstākās izglītības kvalitāti?
8. Kādus īpašus pasākumus (seminārus, tikšanās, akcijas u.t.t.) vajadzētu izmantot informācijas izplatīšanai par augstākās izglītības kvalitāti?
9. Kvalitātes vērtēšanas organizācija.
10. Kā Jūs vērtējat kvalitātes vērtēšanas organizācijas Latvijā atbilstību:
10.1. Latvijas vajadzībām kvalitātes nodrošināšanā - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
10.2. Eiropas pieredzei - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
10.3. pasaules pieredzei - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
11. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar AIKNC:
11.1. novērtēšanas metodikas izvēlē (nodarbību novērtēšana, tikšanās ar studentiem, akadēmisko personālu u.t.t.) - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
11.2. ekspertu izvēlē - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
11.3. vizītes programmas projekta veidošanā un pildīšanā - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
11.4. informācijas apmaiņā, sarakstē pirms un pēc vizītes - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
12. Vai Novērtēšanas komisijas ekspertu darbā Jūs apmierināja:
12.1. komisijas sastāvs (tā atbilstība uzdevumiem) - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
12.2. sadarbība ar komisiju - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
13. Vai novērtēšanas procesā Jūs apmierināja:
13.1. iespējas uzzināt rezultātus - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
13.2. iespējas apspriest rezultātus ar novērtēšanas komisiju - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
13.3. iespējas izmantot rezultātus kvalitātes uzlabošanai - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
14. Vai Jūs esat apmierināts ar samaksas par ārējo novērtēšanu apmēra atbilstību:
14.1. ekspertu ieguldītajam darbam - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
14.2. AIKNC ieguldītajam darbam - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
14.3. iespējām izmantot rekomendācijas augstskolas darbībā - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
14.4. iespējām izmantot rekomendācijas Latvijas augstākajā izglītībā - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
15. Vai Jūs esat apmierināts ar kārtību un noteikumiem:
15.1. par veidu, kā notiek finansu norēķini - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
15.2. par dokumentu kārtošanu (līgums, PNA u.c.)- 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
15.3. par pašnovērtējuma ziņojumu un papildinājumu iesniegšanu 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
16. Kādi papildinājumi nepieciešami AIKNC darba organizācijā?
17. Kādi noteikumi, ierobežojumi ir lieki (traucējoši)kvalitātes novērtēšanas procesā?
18. Kvalitātes pilnveidošana
19. Cik lielā mērā Jums tika nodrošinātas iespējas izteikt priekšlikumus, iebildumus Novērtēšanas (ekspertu) komisijai:
19.1. par ārējās novērtēšanas metodiku - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
19.2. par ārējās novērtēšanas rezultātiem - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
20. Cik lielā mērā Jums tika nodrošinātas iespējas izteikt priekšlikumus, iebildumus AIKNC:
20.1. par prasībām pašnovērtēšanai - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
20.2. par ārējās novērtēšanas metodiku - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
20.3. par ekspertu izvēli - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
21. Cik labi nodrošinātas iespējas izmantot Jūsu priekšlikumus:
21.1. Latvijas likumdošanā - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
21.2. Akreditācijas komisijas darbam - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
21.3. AIKNC - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
21.4. Novērtēšanas komisijas darbam - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
22. Cik daudz kvalitātes vērtēšanas sistēma palīdz darba devējiem:
22.1. izteikt savus priekšlikumus (pasūtījumu) augstākajai izglītībai par iegūstamo kvalifikāciju atbilstības veidošanu prasībām konkrētās darba vietās - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
22.2. iegūt informāciju par augstskolu absolventu sagatavotību darbam - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
23. Cik daudz kvalitātes vērtēšanas sistēma palīdz profesionālajām organizācijām, arodbiedrībām un darba ņēmējiem:
23.1. izteikt savus priekšlikumus (prasības) augstākajai izglītībai par iegūstamo kvalifikāciju uzlabošanu - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
23.2. iegūt informāciju par augstskolu un koledžu piedāvātās izglītības atbilstību profesionālās karjeras veidošanai - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
24. Cik daudz kvalitātes vērtēšanas sistēma palīdz studentiem:
24.1. izteikt savus priekšlikumus (prasības) augstākajai izglītībai par iegūstamo kvalifikāciju uzlabošanu - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
24.2. iegūt informāciju par augstskolu un koledžu piedāvātās izglītības atbilstību profesionālās karjeras veidošanai - 1; 2; 3; 4; Nav atbildes. Komentāri:
25. Kādi papildinājumi nepieciešami normatīvajos aktos (par augstāko izglītību un tās kvalitātes novērtēšanu), to izmantošanas praksē?
26. Kādi normatīvie akti, noteikumi, ierobežojumi ir lieki (traucējoši)?
27. Ar ko jāpapildina rekomendācijas ārējās novērtēšanas organizēšanai?
28. Kādas esošās (apspriežamās) rekomendācijas ārējās novērtēšanas organizēšanai ir nevajadzīgas?
29. Ja uzskatāt par iespējamu, lūdzu sniedziet ziņas par sevi (norādiet Jūsu nosacījumus un/vai ierobežojumus šo ziņu izmantošanai):
29.1. Jūsu izglītība
29.2. amats (profesija)
29.3. vecums
29.4. kontaktinformācija (ja vēlaties)
©AIKNC