Akreditētās programmas
Valsts universitātes
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401    Akreditēta no 29 - 01 - 2004 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Civilā drošība un aizsardzība No 28 - 12 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Speciālists policijas darbā, speciālists robežsardzes darbā, speciālists penitenciārajā darbā vai speciālists organizāciju drošībā
Doktora studiju programma
  Matemātika No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Matemātikas doktors diferenciālvienādojumu apakšnozarē
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Fizioterapija No 28 - 12 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē un fizioterapeits
Profesionālā maģistra studiju programma
  Darba aizsardzība No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais maģistrs darba aizsardzībā un darba aizsardzības vecākais speciālists

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001    Akreditēta no 25 - 10 - 2001 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Tehniskais eksperts No 01 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Lauksaimniecība No 26 - 07 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  profesionālā bakalaura grāds lauksaimniecībā, agronoms ar specializāciju laukkopībā vai dārzkopībā, vai ciltslietu zootehniķis, vai lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs
  Lauksaimniecības enerģētika No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs lauksaimniecības enerģētikā un lauksaimniecības enerģētikas inženieris
  Programmēšana No 28 - 09 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs informācijas tehnoloģijās un programmēšanas inženieris

Latvijas Universitāte
Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586    Akreditēta no 06 - 08 - 1999 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Programmēšana un datortīklu administrēšana No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Programmētājs vai datorsistēmu un datortīklu administrators
Bakalaura studiju programma
  Datorzinātnes No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs
  Komunikācijas zinātne No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Sociālo zinātņu bakalaurs komunikācijas zinātnē
  Krievu filoloģija No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā
  Kultūras un sociālā antropoloģija No 23 - 02 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Humanitāro zinātņu bakalaurs antropoloģijā
  Moderno valodu un biznesa studijas No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Humanitāro zinātņu bakalaurs
  Pedagoģija No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Izglītības zinātņu bakalaurs pedagoģijā
  Politikas zinātne No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Sociālo zinātņu bakalaurs politikas zinātnē
  Psiholoģija No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā
Maģistra studiju programma
  Datorzinātnes No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs
  Krievu filoloģija No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā
  Kultūras un sociālā antropoloģija No 23 - 02 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Humanitāro zinātņu maģistrs antropoloģijā
  Pedagoģija No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā
Doktora studiju programma
  Datorzinātnes No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Datorzinātņu doktors
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Psiholoģija No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs psiholoģijā un psihologa asistents
  Skolotājs No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs izglītībā un kvalifikācijas; latviešu valodas un literatūras skolotājs; pamatizglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs; latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs; angļu/vācu valodas skolotājs; franču valodas skolotājs; mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs; kulturoloģijas skolotājs; mākslas vēstures skolotājs; vizuālās mākslas skolotājs;veselības mācības skolotājs; sporta skolotājs; informātikas un programmēšanas skolotājs; sākumizglītības skolotājs; psiholoģijas skolotājs; sociālo zinību skolotājs skolotājs; speciālās izglītības skolotājs /skolotājs logopēds; pirmsskolas skolotājs
  Sociālais pedagogs No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs izglītībā un sociālais pedagogs
Profesionālā maģistra studiju programma
  Dokumentu un arhīva pārvaldība No 01 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais maģistrs dokumentu un arhīva pārvaldība un dokumentu sistēmu vadītājs
  Finanšu ekonomika No 01 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais maģistrs finanšu ekonomikā un finanšu analītiķis
  Rakstiskā tulkošana No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais maģistrs rakstiskajā tulkošanā un tulkotājs

Liepājas Universitāte
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401    Akreditēta no 01 - 03 - 2001 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
Bakalaura studiju programma
  Eiropas valodu un kultūras studijas No 31 - 05 - 2012 līdz 31 - 12 - 2017
  Humanitāro zinātņu bakalaura grāds angļu un franču valodu un kultūru studijās vai humanitāro zinātņu bakalaura grāds angļu un krievu valodu un kultūru studijās, vai humanitāro zinātņu bakalaura grāds angļu un vācu valodu un kultūru studijās
  Fizika No 23 - 11 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Akadēmiskais bakalaurs fizikā
  Matemātika No 26 - 07 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Dabaszinātņu bakalaurs matemātikā
Doktora studiju programma
  Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība) No 11 - 05 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Filoloģijas doktors
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Biznesa un organizāciju vadība No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs biznesa administrēšanā un uzņēmuma un iestādes vadītājs vai personāla vadītājs, vai sociologs, vai loģistikas struktūrvienības vadītājs
  Dizains No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs mākslā un datordizainers vai interjera dizainers, vai produktu dizainers
  Tūrisma vadība No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs tūrismā un tūrisma nozares uzņēmumu vadītājs
  Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs vides zinībās un vides pārvaldības speciālists vai vides inženieris
Profesionālā maģistra studiju programma
  Sociālais darbs No 21 - 06 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Profesionālais maģistrs sociālajā darbā

Rīgas Stradiņa universitāte
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007    Akreditēta no 13 - 12 - 2001 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
Bakalaura studiju programma
  Multimediju komunikācija No 21 - 11 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Sociālo zinātņu bakalaurs komunikācijas zinātnēs
  Veselības sports No 28 - 12 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Veselības zinātņu bakalaurs veselības sportā
Maģistra studiju programma
  Tiesību zinātne No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Sociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnē
Doktora studiju programma
  Farmācija No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Farmācijas zinātņu doktors
  Medicīna No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Medicīnas zinātņu doktors
  Politikas zinātne No 01 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Doktors politikas zinātnē ar specializāciju politikas teorijā vai starptautiskajā politikā
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Tiesību zinātne No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs tiesību zinātnē un juriskonsults
  Vecmāte No 21 - 06 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Profesionālais bakalaurs un galvenā vecmāte

Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658    Akreditēta no 12 - 07 - 2001 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Muitas un nodokļu administrēšana No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Muitas eksperts vai nodokļu inspektors
Bakalaura studiju programma
  Datorsistēmas No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē
  Intelektuālas robotizētas sistēmas No 31 - 05 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē
Maģistra studiju programma
  Biznesa informātika No 23 - 11 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Inženierzinātņu maģistrs biznesa informātikā
  Datorsistēmas No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Inženierzinātņu maģistrs datorsistēmās
  Intelektuālas robotizētas sistēmas No 24 - 05 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Inženierzinātņu maģistrs intelektuālās robotizētās sistēmās
  Materiālu nanotehnoloģijas No 26 - 07 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Inženierzinātņu maģistrs nanotehnoloģijās
Doktora studiju programma
  Datorsistēmas No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Datorzinātņu doktors
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Drošības inženierija No 26 - 07 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Profesionālais bakalaurs darba aizsardzībā un darba aizsardzības vecākais speciālists
  Muitas un nodokļu administrēšana No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs muitas un nodokļu administrēšanā un nodokļu ekonomists vai muitas iestādes struktūrvienības vadītājs
Profesionālā maģistra studiju programma
  Ekonomika No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais maģistrs ekonomikā vai profesionālais maģistrs ekonomikā un ekonomists
  Inovācijas un uzņēmējdarbība No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais maģistrs uzņēmumu un iestāžu vadībā un uzņēmumu un iestāžu vadītājs
  Muitas un nodokļu administrēšana No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais maģistrs muitas un nodokļu administrēšanā un nodokļu ekonomists vai muitas iestādes struktūrvienības vadītājs
  Uzņēmējdarbība un vadīšana No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais maģistrs uzņēmējdarbībā un vadīšanā vai profesionālais maģistrs uzņēmējdarbībā un vadīšanā un ekonomists

Valsts augstskolas
Banku augstskola
K.Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013    Akreditēta no 19 - 06 - 1997 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Grāmatvedība un finanses No 29 - 02 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Grāmatvedis
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Finanses No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs finansēs un finansists
Profesionālā maģistra studiju programma
  Finanses No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais maģistrs finansēs un finansists
  Inovatīvā uzņēmējdarbība No 23 - 02 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais maģistrs uzņēmumu un organizāciju vadīšanā un uzņēmumu un iestāžu vadītājs
  Uzņēmējdarbības vadīšana No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais maģistrs uzņēmumu un organizāciju vadīšanā un uzņēmumu un iestāžu vadītājs

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Ezermalas iela 8, Rīga, LV-1014    Akreditēta no 13 - 06 - 2002 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Gaisa spēku militārā vadība No 14 - 12 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs gaisa spēku militārajā vadībā un nacionālo bruņoto spēku virsnieks
  Jūras spēku militārā vadība No 14 - 12 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs jūras spēku militārajā vadībā un nacionālo bruņoto spēku virsnieks
  Sauszemes spēku militārā vadība No 14 - 12 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs sauszemes spēku militārajā vadībā un nacionālo bruņoto spēku virsnieks

Rīgas Ekonomikas augstskola- Stockholm School of Economics in Riga
Strēlnieku iela 4a, Rīga, LV-1010    Akreditēta no 14 - 06 - 1996 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
Profesionālā maģistra studiju programma
  Uzņēmējdarbības vadība No 26 - 10 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmumu un iestāžu vadītājs

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
Imantas 7. Līnija 1, Rīga, LV-1083    Akreditēta no 14 - 03 - 2002 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Darba aizsardzība No 11 - 05 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Darba aizsardzības speciālists
  Pirmsskolas izglītības skolotājs No 01 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Pirmsskolas izglītības skolotājs
2.līmeņa profesionālā studiju programma
  Pamatziglītības skolotājs No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Pamatizglītības skolotājs
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Komercdarbība un uzņēmuma vadība No 14 - 12 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā un uzņēmumu un iestāžu vadītājs
  Mūzikas skolotājs No 26 - 10 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs izglītībā un mūzikas skolotājs
  Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs izglītībā, sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā
Profesionālā maģistra studiju programma
  Organizācijas vadība No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais maģistrs vadībzinātnēs vai profesionālais maģistrs vadībzinātnēs un uzņēmumu un iestādes vadītājs

Ventspils Augstskola
Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601    Akreditēta no 10 - 12 - 1999 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
Bakalaura studiju programma
  Datorzinātnes No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs
  Vadībzinātne No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē
Doktora studiju programma
  Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība) No 11 - 05 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Filoloģijas doktors
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Tulkošana angļu-latviešu-krievu/vācu valodā No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs tulkošanā un tulks, tulkotājs
  Tulkošana vācu-latviešu-krievu/angļu valodā No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs tulkošanā un tulks, tulkotājs

Vidzemes Augstskola
Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4200    Akreditēta no 17 - 01 - 2002 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Biznesa vadība No 26 - 10 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs biznesa vadībā un uzņēmuma un iestādes vadītājs
  Tūrisma organizācija un vadība No 26 - 10 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs tūrisma vadībā un tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs
Juridisko personu dibinātās neuniversitātes tipa augstskolas

Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola
Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003    Akreditēta no 07 - 09 - 2006 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Sociālais darbs No 22 - 03 - 2013 līdz 31 - 12 - 2019
  Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā un sociālais darbinieks

Baltijas Starptautiskā akadēmija
Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003    Akreditēta no 12 - 11 - 1999 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Mazā un vidējā biznesa vadība No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Uzņēmējdarbības speciālists
  Vides dizains No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Vides dizainers
Profesionālā studiju programma
  Tiesību zinātne No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Juriskonsults
  Uzņēmējdarbība No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Uzņēmējdarbības vadītājs
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Datordizains No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs dizainā un datordizainers
  Kultūras vadība No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs kultūras vadībā un kultūras projektu vadītājs
Profesionālā maģistra studiju programma
  Dizains No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais maģistrs dizainā vai profesionālais maģistrs dizainā un datordizainers
  Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā No 22 - 03 - 2013 līdz 31 - 12 - 2019
  Profesionālais maģistrs atpūtas un izklaides industrijas uzņēmumu vadībā un uzņēmuma vadītājs atpūtas un izklaides jomā

Ekonomikas un kultūras augstskola
Lomonosova iela 1, 1. korp., Rīga, LV-1019    Akreditēta no 16 - 11 - 2006 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
Maģistra studiju programma
  Biznesa vadība No 31 - 05 - 2012 līdz 31 - 12 - 2017
  Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola
Ludzas iela 91, (jurid.), Rīga, LV-1003    Akreditēta no 14 - 11 - 2002 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Apdrošināšana No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Apdrošināšanas speciālists
  Finanses un banku lietas No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Finanšu speciālists

Nodibinājums "Lutera Akadēmija"
Alksnāja iela 3, Rīga, LV-1050    Akreditēta no 07 - 06 - 2012 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
Bakalaura studiju programma
  Teoloģija No 29 - 02 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Humanitāro zinātņu bakalaurs teoloģijā
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Baznīcas mūzika No 31 - 05 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Profesionālais bakalaurs mūzikā un baznīcas mūziķis

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola
Meža iela 3, Rīga, LV-1048    Akreditēta no 28 - 04 - 2000 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Nekustamā īpašuma pārvaldīšana No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Namu pārvaldnieks
Bakalaura studiju programma
  Arhitektūra No 10 - 09 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Inženierzinātņu bakalaurs arhitektūrā
Profesionālā maģistra studiju programma
  Sabiedrisko attiecību vadība No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais maģistrs sabiedriskajās attiecībās un sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs

Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola
Bruņinieku ielā 65, Rīga, LV-1011    Akreditēta no 22 - 01 - 2004 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
Profesionālā maģistra studiju programma
  Konsultatīvā psiholoģija No 26 - 10 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais maģistrs konsultatīvajā psiholoģijā

Transporta un sakaru institūts
Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019    Akreditēta no 24 - 01 - 2002 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
Bakalaura studiju programma
  Aviācijas transports No 19 - 12 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Inženierzinātņu bakalaura grāds aviācijas transportā
Maģistra studiju programma
  Informācijas sistēmu vadība No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Inženierzinātņu maģistrs informācijas sistēmu vadībā
Valsts koledžas

Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201    Akreditēta no 26 - 06 - 2003 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Komercdarbība (uzņēmējdarbība) No 26 - 10 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists
  Namu pārvaldīšana No 14 - 12 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Namu pārvaldnieks

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža
Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV 2010    Akreditēta no 19 - 05 - 2005 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Ārstniecība No 01 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Ārsta palīgs
  Biomedicīnas laborants No 01 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Biomedicīnas laborants
  Estētiskā kosmetoloģija No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā
  Māszinības No 01 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Māsa vai anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, vai ambulatorās aprūpes māsa, vai bērnu aprūpes māsa, vai garīgās veselības aprūpes māsa, vai operāciju māsa, vai internās aprūpes māsa, vai ķirurģiskās aprūpes māsa
  Sociālā aprūpe No 01 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Sociālais aprūpētājs

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
Hipokrāta ielā 2, Rīga, LV-1038    Akreditēta no 28 - 04 - 2005 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Ārstniecība No 01 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Ārsta palīgs vai ambulatorās aprūpes ārsta palīgs, vai neatliekamās medicīnas ārsta palīgs
  Māszinības No 01 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Māsa vai internās aprūpes māsa, vai bērnu aprūpes māsa, vai anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, vai ķirurģiskās aprūpes māsa, vai ambulatorās aprūpes māsa

Malnavas koledža
p/n Vītoli, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, LV-5750    Akreditēta no 10 - 11 - 2005 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Grāmatvedība un finanses No 26 - 07 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Grāmatvedis

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža
Teodora Zeiferta iela 2, Olaine, Olaines novads, LV-2114    Akreditēta no 30 - 06 - 2005 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Pārtikas produktu kvalitātes kontrole No 23 - 11 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Pārtikas kvalitātes speciālists

Rīgas Celtniecības koledža
Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050    Akreditēta no 31 - 10 - 2002 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Arhitektūra No 23 - 11 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Arhitekta palīgs

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža
Jāņa Asara ielā 5, Rīga, LV 1009    Akreditēta no 21 - 04 - 2005 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Ārstniecība No 28 - 09 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Ārsta palīgs
  Māszinības No 28 - 09 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Māsa

Rīgas Tehniskā koledža
Braslas iela 16, Rīga, LV-1084    Akreditēta no 21 - 03 - 2002 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Telemātika un loģistika No 09 - 01 - 2013 līdz 31 - 12 - 2019
  Loģistikas speciālists

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža
Hanzas iela 22, Rīga, LV-1045    Akreditēta no 19 - 05 - 2005 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas tehnoloģija No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Pārtikas produktu pārstrādes speciālists

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža
Ķengaraga iela 3/1, Rīga, LV-1063    Akreditēta no 26 - 05 - 2005 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Ugunsdrošība un ugunsdzēsība No 14 - 12 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis

Valsts robežsardzes koledža
Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4603    Akreditēta no 19 - 05 - 2005 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Robežapsardze No 29 - 02 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks

Juridisko personu dibinātās koledžas
Alberta koledža
Skolas iela 22-5, Rīga, LV-1010    Akreditēta no 20 - 12 - 2007 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Iestāžu darba organizācija un vadība No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Personāla speciālists
  Informācijas tehnoloģijas No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Datorsistēmu un datortīklu administrators vai programmētājs
  Izklaides industrijas vadība un producēšana No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Kultūras menedžeris
  Kultūras tūrisma organizēšana No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Kultūras tūrisma organizators
  Uzņēmējdarbība No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists vai grāmatvedis

Novikontas Jūras koledža
Duntes iela 17A, Rīga, Rīga, LV-1005    Nav akreditēta Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Jūras transports No 22 - 03 - 2013 līdz 31 - 12 - 2019
  Kuģa vadītājs

Ārvalstu augstskolu filiāles
Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts
Klostera iela 4/M.Pils iela 2, Rīga, LV-1050    Akreditēta no 13 - 12 - 2006 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
Profesionālā maģistra studiju programma
  Reliģija No 26 - 07 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Profesionālais maģistrs reliģijā un pastorālais konsultants
Filiāles
Latvijas Universitātes Latgales filiāle
Smilšu iela 90, Daugavpils, LV-5401Akreditācijas termiņš:
Maģistra studiju programma
  Pedagoģija No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Alūksnes filiāle
Pils iela 21, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Darba aizsardzība No 11 - 05 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Darba aizsardzības speciālists
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Komercdarbība un uzņēmuma vadība No 14 - 12 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā un uzņēmumu un iestāžu vadītājs
  Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs izglītībā, sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā
Profesionālā maģistra studiju programma
  Organizācijas vadība No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais maģistrs vadībzinātnēs vai profesionālais maģistrs vadībzinātnēs un uzņēmumu un iestādes vadītājs

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Bauskas filiāle
Dārza iela 9, Bauska, Bauskas novads, LV-3901Akreditācijas termiņš:
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Komercdarbība un uzņēmuma vadība No 14 - 12 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā un uzņēmumu un iestāžu vadītājs
  Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs izglītībā, sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Cēsu filiāle
Lielā Katrīnas iela 2, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Pirmsskolas izglītības skolotājs No 01 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Pirmsskolas izglītības skolotājs
2.līmeņa profesionālā studiju programma
  Pamatizglītības skolotājs No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Pamatizglītības skolotājs
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Komercdarbība un uzņēmuma vadība No 14 - 12 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā un uzņēmumu un iestāžu vadītājs
  Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs izglītībā, sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā
Profesionālā maģistra studiju programma
  Organizācijas vadība No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais maģistrs vadībzinātnēs vai profesionālais maģistrs vadībzinātnēs un uzņēmumu un iestādes vadītājs

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Jēkabpils filiāle
Rīgas iela 210a, Jēkabpils, LV-5202Akreditācijas termiņš:
2.līmeņa profesionālā studiju programma
  Pamatizglītības skolotājs No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Pamatizglītības skolotājs
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Komercdarbība un uzņēmuma vadība No 14 - 12 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā un uzņēmumu un iestāžu vadītājs
  Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs izglītībā, sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Kuldīgas filiāle
Kalna iela 19, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Pirmsskolas izglītības skolotājs No 01 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Pirmsskolas izglītības skolotājs
2.līmeņa profesionālā studiju programma
  Pamatizglītības skolotājs No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Pamatizglītības skolotājs
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Komercdarbība un uzņēmuma vadība No 14 - 12 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā un uzņēmumu un iestāžu vadītājs
  Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs izglītībā, sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā
Profesionālā maģistra studiju programma
  Organizācijas vadība No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais maģistrs vadībzinātnēs vai profesionālais maģistrs vadībzinātnēs un uzņēmumu un iestādes vadītājs

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Madonas filiāle
Valdemāra bulvāris 6, 117.kabinets, Madona, Madonas novads, LV-4801Akreditācijas termiņš:
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Komercdarbība un uzņēmuma vadība No 14 - 12 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā un uzņēmumu un iestāžu vadītājs

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Tukuma filiāle
Pils iela 14, Tukums, Tukuma novads, LV-3101Akreditācijas termiņš:
  Komercdarbība un uzņēmuma vadība No 14 - 12 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā un uzņēmumu un iestāžu vadītājs
  Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs izglītībā, sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā
Profesionālā maģistra studiju programma
  Organizācijas vadība No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais maģistrs vadībzinātnēs vai profesionālais maģistrs vadībzinātnēs un uzņēmumu un iestādes vadītājs

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Ventspils filiāle
Saules iela 21, Ventspils, LV-3600Akreditācijas termiņš:
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Komercdarbība un uzņēmuma vadība No 14 - 12 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā un uzņēmumu un iestāžu vadītājs

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Daugavpils filiāle
Dzelzceļa iela 3, Daugavpils, LV-5400Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Mazā un vidējā biznesa vadība No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Uzņēmējdarbības speciālists
  Vides dizains No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Vides dizainers
Profesionālā studiju programma
  Tiesību zinātne No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Juriskonsults
  Uzņēmējdarbība No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Uzņēmējdarbības vadītājs
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Datordizains No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs dizainā un datordizainers
Profesionālā maģistra studiju programma
  Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā No 22 - 03 - 2013 līdz 31 - 12 - 2019
  Profesionālais maģistrs atpūtas un izklaides industrijas uzņēmumu vadībā un uzņēmuma vadītājs atpūtas un izklaides jomā

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Jēkabpils filiāle
Zvanītāju iela 72, Jēkabpils, LV-5201Akreditācijas termiņš:
Profesionālā studiju programma
  Tiesību zinātne No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Juriskonsults
  Uzņēmējdarbība No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Uzņēmējdarbības vadītājs

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Jelgavas filiāle
Skolas iela 4b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3000Akreditācijas termiņš:
  Tiesību zinātne No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Juriskonsults
  Uzņēmējdarbība No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Uzņēmējdarbības vadītājs

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Liepājas filiāle
Lielā iela 12/50, Liepāja, LV-3401Akreditācijas termiņš:
  Tiesību zinātne No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Juriskonsults
  Uzņēmējdarbība No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Uzņēmējdarbības vadītājs

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Rēzeknes filiāle
Dārzu iela 21/17, Rēzekne, LV-4600Akreditācijas termiņš:
  Tiesību zinātne No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Juriskonsults
  Uzņēmējdarbība No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Uzņēmējdarbības vadītājs

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Smiltenes filiāle
Dārza iela 17, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729Akreditācijas termiņš:
  Tiesību zinātne No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Juriskonsults
  Uzņēmējdarbība No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Uzņēmējdarbības vadītājs

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Ventspils filiāle
Tārgales iela 5, Ventspils, LV-3602Akreditācijas termiņš:
  Tiesību zinātne No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Juriskonsults
  Uzņēmējdarbība No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Uzņēmējdarbības vadītājs

Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas Daugavpils filiāle
Dzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV-5401Akreditācijas termiņš:
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Sociālais darbs No 22 - 03 - 2013 līdz 31 - 12 - 2019
  Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā un sociālais darbinieks

Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas Jēkabpils filiāle
Jaunā iela 44, Jēkabpils, LV-5201Akreditācijas termiņš:
  Sociālais darbs No 22 - 03 - 2013 līdz 31 - 12 - 2019
  Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā un sociālais darbinieks

Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas Jelgavas filiāle
Skolas iela 4b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018Akreditācijas termiņš:
  Sociālais darbs No 22 - 03 - 2013 līdz 31 - 12 - 2019
  Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā un sociālais darbinieks

Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas Daugavpils filiāle
Mihoelsa iela 47, Daugavpils, LV-5403Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Nekustamā īpašuma pārvaldīšana No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Namu pārvaldnieks
Profesionālā maģistra studiju programma
  Sabiedrisko attiecību vadība No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais maģistrs sabiedriskajās attiecībās un sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs

Transporta un sakaru institūta Latgales filiāle
Varšavas 43B, Daugavpils, LV-5404Akreditācijas termiņš:
Maģistra studiju programma
  Informācijas sistēmu vadība No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Inženierzinātņu maģistrs informācijas sistēmu vadībā

Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāle
Smilšu iela 90, Daugavpils, LV-5410Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Muitas un nodokļu administrēšana No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Muitas eksperts vai nodokļu inspektors
Bakalaura studiju programma
  Datorsistēmas No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Muitas un nodokļu administrēšana No 15 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Profesionālais bakalaurs muitas un nodokļu administrēšanā un nodokļu ekonomists vai muitas iestādes struktūrvienības vadītājs

Rīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle
Kuldīgas iela 55, Ventspils, LV-3601Akreditācijas termiņš:
Bakalaura studiju programma
  Datorsistēmas No 29 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiāle
Raiņa iela 5a, Rēzekne, LV-4601Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Ārstniecība No 01 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Ārsta palīgs
  Māszinības No 01 - 06 - 2011 līdz 31 - 12 - 2017
  Māsa vai Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, vai Ambulatorās aprūpes māsa, vai Bērnu aprūpes māsa, vai Garīgās veselības aprūpes māsa, vai Operāciju māsa, vai Internās aprūpes māsa, vai Ķirurģiskās aprūpes māsa